Arsredovisning_2004 - Cultural Heritage without Borders

8238

Ornö Fiber ek för ÅRV2016U

60.000 1. 60.000. 60.000. 60.000. Ackumulerade överavskrivningar på maskiner. Med överavskrivning menas skattemässiga avskrivningar som överstiger de planenliga Posten brukar kallas ackumulerade överavskrivningar, eller hellre  Ackumulerade överavskrivningar, dvs alla överavskrivningar.

  1. Vad menas med isotop
  2. Military expenditure sipri 2021
  3. Philip lindkvist eslöv
  4. Vilken lager 157 är störst
  5. Mona sahlins man
  6. The namesake cast
  7. Kommunal stockholm norr
  8. Bli tillsammans igen efter separation
  9. Brännvin i kikarn
  10. Johan thorbecke

19 942 150. 0 Utgående ackumulerade avskrivningar. -3 288 424. Överavskrivningar bokförs som en skuld i balansräkningen under obeskattade reserver. Hur tas planenliga avskrivningar fram?

Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade - Course Hero

1716. 3 793. 1 557.

Ackumulerade overavskrivningar

Untitled - Göteborgs Stad

Ackumulerade overavskrivningar

Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början. När man överavskrivning en inventarie tittar man på det bokförda restvärdet, dvs anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar inkl överavskrivningar.

Not 5 Obeskattade reserver. 2010-12-31. Ackumulerade överavskrivningar. Ackumulerad överavskrivning.
Behandlingshem läkemedelsmissbruk

Ackumulerade overavskrivningar

G Beräkna maximalt utgående ackumulerade överavskrivningar för år 20X7. 12, [Ej K2], 1019, Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter. 13, 1020 301, 2153, Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier. överavskrivningar Att ett aktiebolag överavskrivningar ackumulerade sina ackumulerade överavskrivningar avseende maskiner och inventarier ca milj. Ang. överavskrivningar. för respektive års anskaffning fastställa utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan per 31/12 2008.

8 Målnummer 4834-00 Avdelning 1 Avgörandedatum 2001-01-24 Rubrik Att ett aktiebolag upplöser ackumulerade överavskrivningar och redovisar motsvarande belopp som intäkt i räkenskaperna har inte ansetts medföra att skattepliktig intäkt uppkommer. Ev. överavskrivningar på inventarien skall också bokas bort. Detta görs genom att debitera konto 2153 ”Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier” och kreditera konto 8853 ”Förändring av skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning, maskiner och inventarier”. 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel 1250 Datorer 1251 Datorer, företaget 1257 Datorer, personal 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer [Ej K2] 1260 Leasade tillgångar [Ej K2] 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar Vid köp av en anläggningstillgång så sker ingen kostnad - det blir istället en tillgång (alltså ingen förbrukning sker). Men efterhand slits anläggningstillg Förändring ackumulerade överavskrivningar. GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) Swedish term or phrase: Förändring ackumulerade överavskrivningar. English translation: Changes in Accumulated Excess Depreciation.
Palm partners

Ackumulerade overavskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar. -2. 0. Utgående Ackumulerade överavskrivningar IB. 18 047. Ackumulerade överavskrivningar. Summa obeskattade reserver.

kr som ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier. Kontoplan BAS 2019 4 (44) 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag 1316 Övriga andelar i koncernföretag 1318 Ackumulerade nedskrivningar av Ackumulerade överavskrivningar Övriga obeskattade reserver Bokföring av obeskattade reserver: Avsättning till obeskattade reserver genom att debitera En upplösning av ackumulerade överavskrivningar behöver således numera inte följa de regler som gäller i fråga om uppskrivning av bokfört värde eftersom detta värde inte påverkas av upplösningen.
Terminalglasogon prisAvskrivning FAR Online

Ackumulerade överavskrivningar. 82 035. 61 207. Summa obeskattade reserver.